Klasy I – godz. 12:00

Klasy II-III – godz. 09:00

Klasy IV-V – godz. 10:00

Klasy VI-VII – godz. 11:00

start_2019_20